مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

 

نخستین رویایی مسلمانان با مرتدان دفاع از هجوم مدینه در برابر هجوم قبایل اسد،غطفان،عبس و ذبیان بود که در شمال و شمال شرقی و غربی مدینه سکونت داشتند.[1]

پس از مرگ پیامبر اسلام  بسیاری از مردم این قبایل  به طلیحه پیوستند و درعین حال طبق گزارش منابع به جابجایی هایی در محل سکونت خویش دست زدند بدین صورت که غطفانیان و فزاریان به جنوب طیبه رفتند،اسدیان به سمیراء و عبسیان درابرق ربذه گرد آمدند و همچنین برخی از افراد دیگر قبایل به آنان پیوستند و سپس دسته ای از آنها به جانب ذوالقصه رفتند [2]این طوایف نمایندگانی را به مدینه نزد ابوبکر فرستادند اینان در مدینه به منزل بزرگان رفتند و پیشنهادهای خود را با درخواست اینکه آنان نماز بخوانند اما از پرداخت زکات معاف باشند به ابوبکر عرضه داشتند. اما ابوبکر نپذیرفت و تهدیدکردکه اگر حتی عقالی را که به پیامبر می پرداختند نپردازند با آنها خواهد جنگید.[3] نمایندگان قبایل بزرگان مدینه را به وساطت خواندند و آنان از ابوبکر خواستند چونکه آنان تازه مسلمان هستند و ایمانشان محکم نیست از زکاتشان درگذرد تا ایمانشان مستحکم گردد آنگاه با رضایت خاطر زکات خود را بپردازند وعمربن خطاب نیز به روایتی از پیامبر استنادکردکه پیامبردرآن فرموده است «من مأمورم که با مردم نجنگم تا اینکه بگویندخدایی جزخدای یگانه نیست و چون چنین گفتند خونشان و اموالشان محفوظ خواهدبود»* اما ابوبکر با رد سخن عمر به روایتی دیگر از پیامبراستنادکردکه درآن آمده است : «من مأمورم برسرسه چیز با مردم بجنگم : شهادت بر یگانگی خداوند، برپا داشتن نماز و پرداخت زکات .**[4]

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

 

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

 

با عدم پذیرش پیشنهاد نمایندگان قبایل توسط ابوبکرآنان مدینه را ترک کردند و مردم خویش را ازکمبود نیروهای مدافع مدینه آگاهانیده آنان را درحمله به آنجا بیاغالیدند. ابوبکر نیزمردم رادرمسجدگرد آورد و به آنان گفت : که مردم اطراف مدینه از اسلام  روی گردان شده اند و به فاصله یک روزه راه مدینه را دور زدند و آهنگ هجوم دارند و مشخص نیست که درشب یا روز هجوم آورند ازآنها خواست تا همگی برای دفاع ازشهرآماده شوند آنگاه مدافعان را به چهار دسته تقسیم کرد و آنها را برگذرگاههای مدینه گماشت و فرماندهی هر دسته را به علی ،طلحه، زبیر و عبدالله بن مسعود سپرد وخود با گروهی دیگر در مسجد منتظر حمله دشمن ماندند.

ازسوی دیگر شورشیان نیز نیروهای خود را به دو دسته تقسیم کردند، عده ای را به عنوان پشتیبان در «ذی حسی »  نگه داشتند و عده ای دیگر در ذی قصه مستقرشدند و آنگاه پس از سه شبانه روز به مدینه هجوم آوردند اما برخلاف انتظار مردم مدینه را آماده دفاع دیدند و به ناچار پس از نبردی مختصر روبه گریز نهادند و مسلمانان نیز آنان را تعقیب کردند تا به قرارگاه آنها درذی حصه رسیدند. شورشیان مشک هایی را که از ریگ و باد پرکرده بودند از بلندیها به سوی اشتران مسلمانان غلتاندندکه باعث رم کردن شتران آنها شد وخود نیز برمسلمانان هجوم آوردندکه موجب فرار آنها به مدینه شد [5]ابوبکر نیروهای مدافع را ساماندهی دوباره کرد و نعمان پسر مقرن را برسمت راست و عبدالله پسر مقرن را برسمت چپ و سوید پسر مقرن ر ا در پشت سپاه گماشت و به پیشواز دشمن رفت که در این جا جنگ سختی میان آنان درگرفت وحبال ،برادرزاده طلیحه ،دراین جنگ کشته شد.مسلمانان تا ذی القصه شورشیان را تعقیب کردند و ابوبکردرآنجا نعمان پسرمقرن را باگروهی ازسپاهیان نگه داشت وخود به مدینه بازگشت. این شکست موجب شد که شورشیان در بازگشت مسلمانان قبایل خود را کشتار نمایند و ابوبکرسوگند خورد که برای تلافی به تعدادکشته شدگان مسلمان ازمشرکان بکشد.در این هنگام سپاه اسامه پس از دوماه به مدینه بازگشت ،ابوبکر اسامه را به جانشینی خویش درمدینه گماشت وخود با سپاهیان عازم جنگ با شورشیان شد.ابوبکرابتدا به جانب«ابرق ربذه »که قبایل «عبس » و «ذبیان » درآنجا مستقر بودند هجوم برد و آنان راشکست داد وسرزمین ربذه را چراگاه اسبان مسلمانان کرد، قبایل عبس و ذبیان هم پس از شکست رو به جانب طلیحه نهادند و به او پیوستند.

   پس از این پیروزی ابوبکر باسپاهیانش به «ذی القصه » هجوم برد وشکست سختی به شورشیان داد[6]این جنگ درتاریخ جنگهای « ایام العرب» بعد از اسلام به نام «یوم ذی القصه » معروف شد.[7]

طلیحه

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جنگ های رده در نجد، بحرین و عمان - 24 برگ وورد قابل ویرایش

قبیله اسد یکی از قبایل بزرگ و مهم عرب بود که در نجد عربستان می زیستند  روابط سران قبیله اسد با دولت ساسانی نشانگر اهمیت آنها درمیان قبایل عرب می باشد و شاید  وجود همین روابط باعث شده باشدکه برخی مورخان معاصرعربی قیام طلیحه را تحریک شده ازسوی ساسانیان بدانند.[8]

طلیحه که نام اصلی اش طلحه بود و مسلمانان به مسخره پس از ادعای پیامبری بدین نام خواندند درسال نهم هجرت هنگامیکه هیمنه قدرت پیامبرسرتاسرشبه جزیره عربی راگرفته بودبه مدینه آمدواسلام آورد.[9] حضور او درجنگ احزاب (خندق)در رأس قبیله اسد و به عنوان هم پیمان قریش درحمله به مدینه نشانگرموقعیت ممتاز او در بین قبیله اش و خصومت او با دین اسلام می باشد.[10]


[1] - خورشید احمد فاروق ،همان،ص 4

[2] - طبری،همان،ص 71-1370 ؛ الکامل،همان،ص 1222

[3] - واقدی،همان،صص 51-50 ؛طبری،همان،ص 1371؛الکامل،همان،ص 1222

* امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لااله الله،فاذاقالوها عصموامنی دماهم و اموالهم.

** امرت اقاتل الناس علی ثلاث : شهاده ان اله الاالله واقام الصلاه و ایتاء الزکات .

[4]- ابن کثیر،البدایه والنهایه،جلد6 ،ص311 ؛ابن قتیبه دینوری،الامامه والسیاسه،جلد1،ص34؛واقدی،ص51

[5]- طبری،همان،ص1371 ؛الکامل،همان،ص1222 ؛ابن کثیر،جلد6 ،همان،ص311؛ خورشید احمد فاروق، همان، ص5؛

[6] - واقدی، کتاب الرده، همان ،صص4-51 ؛طبری،همان،صص75- 1372 ؛ الکامل، همان،صص 24-1323 ؛ ابن کثیر، البدایه والنهایه،همان،ج6 ،صص 12-311 ؛خورشید احمد فاروق،همان،صص7-5 .

[7] -  ابوالفضل ابراهیم، محمد، ایام العرب فی الاسلام، بیروت: دارالجیل، الطبعه الثلاثه، 1408 هـ.ق، ص141.

[8] - حروب الرده،زاهیه الدجانی،ص 85

[9] - ابن اثیر،اسدالغابه،جلد3،ص95؛ واقدی،کتاب الرده،ص49 ؛

[10] - ابن سعد،طبقات الکبری،ج2 ،ص50 ؛واقدی،مغازی،ج2 ،ص331 ؛پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 16,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
janghaya-rede_2116345_1945.zip70.3k